Skip to content

Nordkalottfolket på fylkestinget!

Likeverdighet – naturnærhet – ta vare på vårt nordkalottske verdensbilde.

 

VÅR GRUNNTANKE:

TA STYRING – FINN LØSNINGER – SØK SAMARBEID – KJEMP FOR NORD

Våre hovedpunkter i fylkespolitikken:

Samferdsel

 • Vi vil ha Nordnorgebanen helt til Finnmark, og tog fra Finland til Kirkenes. Det gir tryggere veier, mer miljøvennlige løsninger og gir grunnlag for utvikling i nord.
 • Nei til bompenger. Vei er et fellesgode og skal betales av staten. Brukerne betaler allerede gjennom avgifter og skatteseddelen.
 • Etterslepet på vedlikehold må reduseres – bevilgningene må økes.
 • Gratis ferger der det ikke finnes bilvei – fergene er en del av veinettet.
 • Ny innfartsåre inn til Tromsø. Vi vil realisere Tindtunellen.
 • ​Realiseringen av Ulsfjordforbindelsen støttes.
 • ​Vi vil knytte Finnmark og Troms sammen ved å utvikle og tilpasse kollektive båtruter fra Vest-Finnmark til Nord-Troms – og videre til Tromsø.

Næring, havet, landet og utmarka

 • Vi vil skape arbeidsplasser og vinnerkultur ved å gjøre næringsetableringer enklere i hele regionen og i alle distrikter.
 • Vi vil utvikle landbruket til å stå rustet til å møte de klimaendringene som kommer. Mer dyr på beite gir sterkere bønder og robuste kulturlandskap.
 • Reiselivsutvikling skal ha et særlig fokus. Høy kvalitet, godt ivaretatt natur samt fornøyde gjester, og lokalbefolkning, skal danne grunnlaget for en lønnsom og attraktiv næring.

Havbruk

 • All oppdrett skal inn i lukkede anlegg. Ingen nye konsesjoner gis til åpne anlegg.
 • Kvotene skal tilbake til kyst- og fjordflåten. Fisken tilhører folket langs kysten.
 • Mer om fiskeri finner du blant annet her. 
 • ​Bedre kontroll på turistfisket. En turistfiskelisens må innvilges før man kan bestille opphold, og samtlige turistfiskere må kontrolleres før de forlater landet.

Vår store utmark

 • Vi skal ha egen utmarkspolitikk og avdeling for utmarksbruk på Fylkestinget. En avdeling som heier frem befolkningens utmarksbruk og utmarksnæringer.
 • 500 nye arbeidsplasser i utmarka, basert på fornybare ressurser som bær, planter og fisk.
 • Minst ti nye fjellstuer i Troms og Finnmark, gjerne i regi av det offentlige og med drivere på kontrakt.
 • Motorferdselloven må justeres og balanseres slik at flere kan kjøre til fjells for å fiske, plukke bær og være en del av naturen. Vi vil bruke fjellet og vidda på likeverdige vilkår.

Videregående skole / utdanning

 • Hybelgaranti for alle under 18 år. Utbygging av hybelhus der det mangler.
 • Likestille nynorsk, samisk og kvensk som sidemål i opplæringa.
 • Kvalitetsevaluering av opplæringen i videregående skoler, som et verktøy for utvikling av skolehverdagen og reduksjon av frafall i skolen.

Klima og miljø i helhetlig perspektiv

 • Prinsippet om «bærekraftig bruk er beste form for vern» er grunnlaget for all naturbruk i regionen. Gjennom generasjoner har vi brukt  naturen og på den måten tatt vare på den og holdt fiskevann og landskap i hevd.
 • All avfallshåndtering skal, så langt det lar seg gjøre, inn i et regionalt kretsløp. Avfall er ressurser på avveie. Håndteringen skal være  økologisk, økonomisk og samfunnsmessig bærekraftig. Vi skal ta vare på søpla vår sjøl, med egne forbrenningsanlegg, resirkulering og gjenbruk.
 • Jobbe for fremtidsrettede energikilder som solcelle, bølge og hydrogen. Eventuell vindkraft må ta plass på havet.
 • Støtteordninger i landbruket må styres mot endringer som gir mer miljøvennlig og bærekraftig drift.
 • Statens verneforslag skal ikke aksepteres uten enighet med kommuner og lokale naturbrukere.

Helse

 • Starte arbeidet med å utrede og sikre akuttberedskapen fra Kvaløya til Tromsø. Vi må ha beredskap som sikrer befolkningen på Kvaløya dersom værforhold gjør at brua er stengt.
 • Opprettholde eller forbedre dagens akuttberedskap i alle distrikt. Det er en selvfølge at ambulansefly og ambulansebåt skal fungere tilfredsstillende.
 • Akuttsykehus og fødeavdeling til Alta.

Forsvar

 • Forsvaret i nord skal styrkes. Vi skal ha en høy forsvarsevne med stor styrke og god kvalitet både i Indre-Troms og Finnmark.

Kultur

 • Vårt nordkalottske verdensbilde skal ligge til grunn for videre utvikling av samfunnet i nord. Nærhet til naturen og historie basert på tre stammers møte med norsk, samisk og kvensk kultur, er viktige ingredienser i et godt kulturliv.
 • Jobbe for flere større arrangementer inn på faste poster på statsbudsjettet.
 • Styrke og sikre våre nordlige uttrykksformer som f.eks nordnorsk fortellerkunst, humor, sang, joik og arrangementer basert på vår flerkulturelle kultur, våre språk og vår historie.
 • Økt fokus på samisk og kvensk kultur, levemåte og naturbasert næring som likeverdig og naturlig del av det nordlige samfunnet. Spesielt kvensk kultur og kystkultur må få økt fokus.
 • Større fokus på bygningsvern. Styrke og bevare kunnskapen om tradisjonell bygningsarkitektur i nord.

For kortversjonen av valgprogram (pdf): klikk her og last ned. 

 

Vi vil gjøre livet enklere i nord, blant annet ved å endre følgende lovverk:

Motorferdselloven

 • Anerkjenne den nordkalottske naturbruken. Utvidede rettigheter til kjøring i forbindelse med utmarksbruk.

Reindriftsloven

 • Balansere reindriftsloven så alle utmarksbrukere behandles likeverdig. Sikre en lov som gir bærekraftig reindrift.

Naturmangfoldsloven

 • Loven justeres for å ivareta kulturbasert høsting og utmarksbruk.

Plan- og bygningsloven

 • Gi folket muligheten til å bygge hus med naturlig ventilasjon, til å bygge et anneks i hagen, mer sjølbygging og sjølberging.