Skip to content

Hva vi jobber med

Nordkalottfolket er et politisk parti med fremste mål å jobbe for

  • Likeverd mellom samer, mellom ulike kulturelle folkegrupper i nord og mellom ulike samiske næringer.
  • Bidra til forståelse, vekst, anerkjennelse og positive kulturaktiviteter mellom norsk, samisk og kvensk kultur.
  • Å fremme samiske og nordkalottske kulturaktiviteter og tilbud.
  • Bidra til anerkjennelse av en annerledes levemåte, som kjennetegner hele Nordkalotten.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og styrket identitet gjennom å jobbe med Nordkalottens kultur og historie, holde kurs, seminarer og bidra til gode møteplasser hvor Nordkalottens kultur diskuteres og styrkes.

Arbeidsmetode – de kloke hoders ledelse?

Nordkalottfolket arbeider alltid med positivitet og humor, og leter etter praktiske om helhetlige løsninger på ulike saker. Derfor har vi også vedtektsfestet at surpomper og kranglefanter ikke er velkommen i partiet. Vi jobber uselvisk – det er saken som teller, ikke oss som personer! Valg av kandidater til ulike verv skal helst være enstemmig, og fungerer ikke annet, bruker vi mal av «pavevalget»: styret får være samlet til alle er enige om kandidat(er).

Vi tenker demokrati på en litt annerledes måte enn andre, kanskje. I tidligere kulturer var det slik at man hadde et «stammeråd» – landsbyen eller siidaen valgte den de mente var den klokeste og mest ansvarlige, til å representere dem. Dette stammerådet måtte man stole på. De diskuterte seg frem til enighet i viktige saker, og den enkelte kunne ikke tenke bare på seg selv – av og til må noen si «dette er til det beste for oss i fellesskap, selv om jeg personlig er i mot det». Nordkalottfolket ønsker å være produkt av kloke hoder.  Målet er at «stammerådet», dvs regionlagstyret, landstyret og landsmøtet allitd skal klare å diskutere seg frem til kloke løsninger og formuleringer. Slik er det hos oss også: selvfølgelig kan hvem som helst komme med innspill, og linjene er korte fra enkeltmedlem til ledelse. Men, vi må alle handle med klokskap for å oppnå enighet og erkjennelser, ikke splid. Store porsjoner nordnorsk humor hjelper også på det meste ;-).

Organisering

Nordkalottfolket har egne regionlag, som er delt inn i samme valgkretser som Sametingets valgkretser. Regionlagene jobber selvstendig, men anerkjenner Nordkalottfolkets vedtekter, og sender delegater til landsmøtet. De ulike regionene jobber med ulike problemstillinger, de bestemmer selv aktivitetsnivå. For å være sikret god kontakt med regionlagene, har regionlagsleder automatisk plass i landsstyret.

Landsmøtet er vårt øverste organ, og  vi har landsmøte en gang pr år, alternativt hvert andre år. På landsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker, og i tillegg vil der alltid være et seminar, kurs etc, hvor man lærer noe, blir inspirert og motivert til å fortsette det gode arbeid. Vårt håp og mål er at vi skal komme til enighet om politikken. Vi fatter ingen vedtak ved hjelp av simpelt flertall. Vårt mål er å aldri trenge å stemme over vedtak, men at vi skal klare å bli enige uten å stemme over meninger.

Mellom Landsmøtene fungerer Stammerådet som det øverste organet, og sentralstyret er det arbeidende styrt for organisasjonen. Fem av de elleve stammerådsmedlemmene utgjør sentralstyret. I tillegg er parlamentariske ledere/gruppeledere i Nordkalottfolket samt valgkomiteens leder tiltredende til alle møter i Stammerådet og i sentralstyret.

Nordkalottfolket har etablert regionlag i alle sju regionene. ​
Du finner kontaktinformasjon til alle regionlederen under fanen Kontakt oss

Valg

  • For å bli valgt inn på Nordkalottfolkets lister, forplikter man seg til å bidra på møter og seminarer, og vi tilstreber så langt det er mulig å ikke ha avstemminger om hvem som skal ha de øverste plassene på en liste. Vi må bli enige!
  • Vi forsøker å finne folk som er samfunnsengasjerte, men som kanskje ikke har vært engasjert politisk før. Viktigst er uansett at man kjenner seg igjen i de tankene vi har om Nordkalotten, og at man ønsker å bidra til likeverd mellom alle folkegrupper.

Se også  Nordkalottfolkets vedtekter her