Skip to content

Nordkalottfolkets verdigrunnlag

– fra nord – av nord – til beste for nord –

 

Norge og nord har vært flerkulturell i tusener av år. I dag er nord hjem for tre opprinnelige kulturer; nordmenn, samer og kvener. Nordkalottfolket har en politikk utarbeidet med utgangspunkt i tre stammers møte, utviklet fra nord, av folket i nord, til det beste for nord.

Nærhet til naturen har alltid vært og skal være livsgrunnlaget vårt. Havet, fjorden, skogen og fjellet er viktig del av identiteten og grunnlaget for næring og kultur i nord. Vår naturnærhet og -bruk må anerkjennes som viktig del av vår kulturarv, og videreføres inn i fremtiden. Naturressursene skal danne grunnlaget for arbeidsplasser, kultur og verdensbilde, nå og i fremtiden. Likeverdighet mellom kulturer og næringer, er et bærende prinsipp. Gjennom generasjoners bruk har vi også vernet naturen, og bærekraftig bruk har gitt beste form for vern, også inn i vår moderne tid.

Naturressursene har sikret bosetting gjennom alle tider, og gitt et naturlig fortrinn som fortsatt må være bærebjelken for utviklingen samisk, kvensk og norsk kultur. Ressursene er i distriktene, og rettferdig fordeling og prinsipp om goder til de som avgir ressurser, vil bygge landet. Med fremtidsrettet næringsutvikling, god infrastruktur og trygge arbeidsplasser skal nordområdene bli den beste utgaven av seg selv. Reell medbestemmelse og samarbeid i alle beslutningsprosesser gir eierskap til samisk, kvensk og norsk utvikling i nord. Gjennom redelighet og uselvisk fremferd i politisk arbeid skal vi sikre sterke demokratiske institusjoner med tillit hos folket.

Samer, nordmenn og kvener har levd i fred side om side i generasjoner, og det skal fortsette også i fremtiden. Vi vil ha likeverdighet mellom samer og andre folk på Nordkalotten, likeverdighet mellom samer og mellom samiske næringer, likeverdighet i kulturell utfoldelse.

Like viktig som gode klimatiltak er kampen mot forsøpling i havet, både lokalt og internasjonalt. Våre tiltak er basert på hele livsløp og generasjonsperspektiv, hvor jorda skal være et godt sted å være, også om tusen år.

Vi skal sikre at lokalbefolkningen har samme trygghet for sitt leveområde, sine arbeidsplasser, kultur og natur, som andre i Norge. Samfunnet skal utvikles for å styrke tilstedeværelsen, og sikre og trygge samfunnslivet i nord. Samisk, kvensk og norsk kultur og tilstedeværelse hører til i nord, og alle tre skal anerkjennes og respekteres. Det skal legges til rette for at kulturene kan leve side om side også i fremtiden.

Barn og unge er vår felles fremtid, og vi skal bygge nord for fremtidige generasjoner. Å gi ungdom og unge voksne muligheter til utdanning og attraktive arbeids- og boområder i nord vil øke vår bærekraft, både kulturelt og økonomisk i et generasjonsperspektiv. Med anerkjennelse av vårt Nordkalottske verdensbilde, skal vi ha likeverdige helse- og omsorgstjenester i hele nord, på lik linje med sør.

Med utgangspunkt i vårt nord som det beste sted på jord, har vi dermed disse bærebjelkene som fundament for vårt arbeid:

  • Naturen er grunnlaget for både næring, kultur og vårt ‘Nordkalottske’ verdensbilde.
  • Bruk er beste form for vern.
  • Likeverdighet mellom folk, kulturer og mellom næringer i nord.
  • Reell medbestemmelse, samarbeid og rettferdig fordeling av ressursene skal være grunnlaget for arbeidsplasser og næring.
  • Samiske språk og kultur skal være likeverdige, og norsk anerkjennes også som hjemmespråk for samer.